volyn.ua, lutsk.ua & lt.ua
Договір Адміністратора з Реєстратором
| Новини | Правила домену | Реєстрація та делегування | Контакти |

Договір VOLYN.UA                      Договір LUTSK.UA                      Договір LT.UAДоговір № LT14/______
про надання послуг від _________________


Цей Договір про надання послуг (надалі Договір) складено та підписано у місті Луцьку «_____»______________20_____ року
Підприємство «Візор», юридичною особою за законодавством України (надалі Адміністратор публічного домену, Адміністратор), в особі Чухрія Степана Степановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та ______________________________________________________________, юридичною особою за законодавством України (надалі Реєстратор), в особі _____________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку.
Надалі за текстом цього Договору Адміністратор публічного домену та Реєстратор разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

Сторони уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. Адміністратор надає Реєстратору на умовах та в порядку, визначеному даним Договором, Регламентом публічного домену (надалі Регламент, опублікований в мережі Інтернет за адресою https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua та є публічно доступним), послуги з адміністрування доменних імен в публічних доменах, визначені у Додатку №1 до Договору, який є його невід'ємною частиною (надалі Додаток №1 до Договору), а Реєстратор приймає та оплачує вищевказані послуги.
1.2. Адміністратор, діючи в рамках Договору, здійснює заходи з адміністративного супроводу доменного простору в публічних доменах, визначених Додатком №1 до Договору, а Реєстратор здійснює заходи по наповненню та супроводу (коригування, внесення змін тощо) інформації щодо доменних імен, контактів, серверів імен в Реєстрі публічних доменів, що визначені у Додатку №1 до Договору (надалі Реєстр публічного домену, Реєстр). 1.3. Всі процедури взаємодії з Реєстром та його адміністрування здійснюється відповідно до Регламенту.
2. Права та обов’язки сторін

2.1. Адміністратор зобов’язаний:
2.1.1. Надавати послуги Реєстратору якісно, вчасно та в повному обсязі, відповідно до умов Договору та Регламенту;
2.1.2. Здійснювати заходи з адміністрування доменного простору у відповідності до Регламенту;
2.1.3. Здійснювати консультування Реєстратора щодо умов надання послуг за цим Договором та особливостей роботи Реєстру публічного домену;
2.1.4. Вести облік операцій Реєстратора та відомостей, отриманих від Реєстратора;
2.1.5. Зберігати інформацію та документи, отримані від Реєстратора у зв'язку із виконанням Реєстратором операцій з доменними іменами в повному обсязі протягом дії Договору та не менше трьох років після припинення його дії;
2.1.6. Забезпечити Реєстраторам рівні умови щодо надання послуг за цим Договором;
2.1.7. Здійснювати інформування Реєстратора про введення обмежень в наданні послуг, про припинення надання послуг, а також про відновлення надання послуг в порядку, визначеному розділом 5 Договору;
2.1.8. Надати Реєстратору повну, правдиву та точну інформацію про себе як Адміністратора публічного домену, в тому числі контактну (місцезнаходження, контактні телефони, адреси електронної пошти технічної підтримки, розклад роботи та реквізити для екстреного зв'язку), та підтримувати її в актуальному стані;
2.1.9. Мати в своєму розпорядженні діючий сайт, що містить актуальну контактну інформацію про Адміністратора публічного домену, перелік Реєстраторів, що надають послуги з делегування доменних імен в публічному домені, посилання на Регламент публічного домену та особливості роботи публічного домену.
2.2. Адміністратор має право:
2.2.1. Вимагати від Реєстратора виконання умов Договору, Регламенту публічного домену;
2.2.2. Протягом дії Договору перевіряти дотримання Реєстратором умов Договору, Регламенту, в тому числі проводити перевірку на відповідність Реєстратора вимогам наведеним в пункті 2.3 цього Договору;
2.2.3. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату послуг, наданих Реєстратору на умовах та в порядку визначених Договором;
2.2.4. Призупинити надання послуг Реєстратору, шляхом автоматичного припинення доступу до Реєстру, в разі систематичних порушень (визначених пунктом 5.2 Договору) Реєстратором умов Договору, Регламенту до моменту усунення Реєстратором виявлених порушень або до моменту розірвання Договору;
2.2.5. Призупинити надання послуг Реєстратору, шляхом автоматичного припинення доступу до Реєстру, якщо Реєстратор своєчасно не сплачує надані йому послуги або не повертає відповідні документи щодо отримання наданих йому послуг;
2.2.6. В разі, якщо Оператор Реєстру призупинив доступ Реєстратора до Реєстраційної системи, відмовити Реєстратору в обробці його заявки щодо операцій з доменними іменами.
2.3. Реєстратор зобов’язаний:
2.3.1. Здійснювати заходи по укладанню договорів з третіми особами (реєстрантами) з метою реєстрації та супроводу доменних імен на їх користь;
2.3.2. Здійснювати заходи по наповненню та супроводу (коригування, внесення змін тощо) інформації щодо доменних імен, контактів, серверів імен в Реєстрі, на виконання мети здійснення реєстрацій та супроводу доменних імен на користь третіх осіб — Реєстрантів у суворій відповідності до умов Регламенту;
2.3.3. Забезпечити точність та правдивість інформації про Реєстрантів та інших контактів в доменних іменах, яка передається Реєстратором до Реєстру для здійснення процедур реєстрації та супроводу доменних імен;
2.3.4. Мати діючий договір з Оператором Реєстру;
2.3.5. Надати Адміністратору повну, правдиву та точну інформацію про себе як Реєстратора, та підтримувати її в актуальному стані, заповнити форму в Додатку №2 до Договору та пройти перевірку на підтвердження відповідності вимогам до Реєстратора згідно умов цього Договору;
2.3.6. Вести облік операцій з Реєстром, а також відомостей, що передаються Адміністратору;
2.3.7. Надавати Реєстрантам та третім особам роз’яснення щодо особливостей роботи публічних сервісів whois та інших, які є невід’ємною частиною Реєстру;
2.3.8. Не перешкоджати бажанню Реєстранта змінити поточного Реєстратора, відповідно до умов договору мiж Реєстрантом та Реєстратором;
2.3.9. У випадку знеособлення даних Реєстранта проінформувати Реєстранта про ризики, пов'язані із неможливістю ідентифікації Реєстранта доменного імені;
2.3.10. В разі припинення дії Договору забезпечити достовірність даних, що зазначаються Реєстратором для ідентифікації Реєстранта доменного імені;
2.3.11. Забезпечити інформування Реєстрантів та третіх осіб щодо порядку обробки їх персональних даних, в разі якщо такі дані обробляються, в тому числі передаються в Реєстр та/або до інших сервісів публічного домену;
2.3.12. Мати в своєму розпорядженні сайт для інформування Реєстрантів та третіх осіб щодо умов надання послуг з реєстрації та супроводу доменних імен;
2.3.13. Забезпечити на своєму офіційному сайті наявність загальнодоступних матеріалів щодо:
2.3.13.1. Контактних даних Реєстратора (місцезнаходження, контактні телефони, адреси електронної пошти технічної підтримки клієнтів, розклад роботи);
2.3.13.2. Інформації щодо операцій з доменними іменами (реєстрація, подовження терміну реєстрації, трансфер, видалення, відновлення, зміна відомостей про реєстрантів та інших контактів доменного імені);
2.3.13.3. Наявність тексту публічної оферти або договору з Реєстрантом;
2.3.13.4. Згоди на обробку персональних даних;
2.3.13.5. Політики конфіденційності;
2.3.13.6. Порядку оплати отриманих послуг;
2.3.13.7. Порядку переведення доменних імен на обслуговування до іншого реєстратора на випадок припинення обслуговування клієнтів;
2.3.13.8. Наявність посилань на Регламент публічних доменів;
2.3.13.9. Інформації щодо спеціальних умов при виконанні заявок на доменні імена;
2.3.13.10. Посилання на відсутність відповідальності Адміністратора та Оператора Реєстру щодо наслідків використання, не використання, або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.
2.3.14. Здійснювати оплату послуг своєчасно та в повному обсязі;
2.3.15. Своєчасно усувати виявлені Адміністратором недоліки або порушення умов чинного Договору, Регламенту згідно з пунктом 5.6 Договору;
2.3.16. Забезпечити умови збереження та захисту інформації отриманої від Адміністратора, Реєстрантів та третіх осіб в зв’язку з обробкою заявок на доменні імена;
2.3.17. Забезпечити безперебійне функціонування доменних імен, які знаходяться на обслуговані в Реєстратора, відповідно до умов договору мiж Реєстрантом та Реєстратором.
2.3.18. Надавати послуги, що стосуються переделегування доменного імені іншому реєстранту, виключно на підставі письмової заяви поточного реєстранта доменного імені.
2.4. Реєстратор має право:
2.4.1. Вимагати від Адміністратора дотримання умов Договору та Регламенту.
2.4.2. Отримувати від Адміністратора консультації щодо умов надання послуг за цим Договором та особливостей роботи Реєстру публічного домену.
2.4.3. На свій розсуд формувати фінансову політику роботи з Реєстрантами та третіми особами.
2.4.4. Самостійно приймати рішення щодо прийняття на обслугованя доменних імен від інших реєстраторів.
2.4.5. Своєчасно та в повному обсязі отримувати від Адміністратора заявлені послуги.
3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Перелік послуг, що надаються Адміністратором Реєстратору, та їх вартість зазначені в Додатку №1 до Договору.
3.2. Оплата послуги “Ідентифікація Реєстратора”, яка включає проходження перевірки на відповідність вимогам до Реєстратора, що зазначені в пункті 2.3 цього Договору, на підставі даних, що їх надав Реєстратор у формі в Додатку №2 до цього Договору, здійснюється Реєстратором одноразово під час підписання цього Договору, здійснюється Реєстратором одноразово під час підписання цього Договору. Реєстратор здійснює оплату цієї послуги на підставі рахунку, виставленого Адміністратором.
3.3. Реєстратор отримує можливість здійснювати операції в Реєстрі публічного домену з моменту набрання чинності цього Договору, але не раніше заповнення форми в Додатку №2 до цього Договору, проходження перевірки на відповідність вимогам до Реєстратора на підставі даних в Додатку №2 до цього Договору та оплати послуги, визначеної пунктом 3.2 цього Договору.
3.4. Вартість послуг наданих Адміністратором в розрахунковий період за цим Договором складається із загальної вартості платних послуг, визначених в Додатку №1 до Договору.
3.5. Вартість послуг підлягає щорічній індексації станом на 01 квітня та позачерговій індексації (перерахунку) у випадку зміни офіційного курсу НБУ долара до гривні більше ніж на 5% від офіційного курсу, встановленого на дату укладення договору або останньої індексації. Щорічна індексація вартості послуг здійснюється за формулою: Р х І, де Р — вартість послуг, що підлягає індексації, виражена в гривні; І — річний індекс інфляції за календарний рік, що передує року, в якому проводиться індексація, офіційно опублікований Державною службою статистики України. Перерахунок вартості послуг, пов'язаний зі зміною офіційного курсу НБУ долара до гривні, здійснюється за формулою: P х M / N, де P – вартість послуг, що підлягає індексації, виражена в гривні, M – офіційний курс НБУ долара до гривні на дату перерахунку, N – офіційний курс НБУ долара до гривні на дату укладення договору (останньої індексації).
3.6. Адміністратор, за заявками Реєстратора, надає передбачені даним Договором послуги за умови отримання від Реєстратора авансової оплати, розрахованої Реєстратором самостійно на кожний розрахунковий період, виходячи із запланованого обсягу операцій та вартості конкретних послуг.
3.7. Оплата послуг Адміністратора здійснюється Реєстратором виключно в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Адміністратора. Розрахунковим періодом вважається календарний місяць. Підставою для здійснення авансової оплати є Договір.
3.8. Оплата послуг, передбачених пунктом 3.1 Договору, здійснюється Реєстратором протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного рахунку на офіційну електронну адресу Реєстратора.
3.9. У разі повного використання Реєстратором грошових коштів, що надійшли в якості авансової оплати, або порушення терміну оплати рахунку, можливість здійснення операцій в Реєстрі публічного домену автоматично призупиняється в порядку, встановленому пунктом 5.9 Договору.
3.10. По закінченню кожного розрахункового періоду сформовані та юридично оформлені оригінали документів (рахунок, акти приймання-передачі послуг та податкова накладна) надсилаються Адміністратором на поштову адресу Реєстратора, який у десятиденний термін від дати одержання ним акта приймання-передачі послуг повинен або повернути Адміністратору належним чином оформлений акт приймання-передачі послуг, або надіслати мотивовану відмову від його підписання. У разі неодержання Адміністратором протягом десяти днів від дати отримання Реєстратором акта приймання-передачі послуг мотивованої відмови Реєстратора від його підписання та неповернення Адміністратору підписаного Реєстратором акта приймання-передачі послуг, щодо Реєстратора застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 5.10 Договору, а такий акт (оформлені ним послуги) вважається прийнятим Реєстратором без зауважень та має силу двосторонньо підписаного.
4. Інші умови

4.1. Заходи по наповненню та супроводу (коригування, внесення змін тощо) інформації щодо доменних імен, контактів, серверів імен в Реєстрі здійснюються за допомогою відповідного набору команд взаємодії з Реєстром. Перелік команд, процедури та порядок їх виконання визначаються Регламентом.
4.2. Адміністратор надає послуги Реєстратору виключно при наявності у Реєстратора діючого договору з Оператором Реєстру на доступ до Реєстраційної системи.
5. Відповідальність сторін

5.1. При виявленні порушення Договору, а відповідно і Регламенту з боку Реєстратора, Адміністратор протягом трьох робочих днів направляє Реєстратору електронне повідомлення на електронну адресу для офіційних повідомлень з наступним письмовим підтвердженням шляхом поштового відправлення Попередження про порушення умов Договору, а відповідно і Регламенту.
5.2. Систематичним порушенням умов Договору, Регламенту вважається двічі або більше направлення Попередження про порушення умов Договору, Регламенту Адміністратором на адресу Реєстратора протягом строку дії Договору.
5.3. У разі порушення Сторонами умов Договору наступає відповідальність, передбачена цим Договором та застосовуються відповідні, передбачені цивільним законодавством способи захисту порушених прав.
5.4. У разі виникнення суперечок щодо виконання умов Договору та неможливості вирішення таких шляхом досудового врегулювання, суперечки підлягають вирішенню в суді відповідної юрисдикції.
5.5. Неможливість подальшого виконання Договору (що виникла не з вини Адміністратора, або не з вини Реєстратора, або внаслідок обставин непереборної сили) не звільняє Сторони від обов'язку відшкодування всіх фактичних витрат, здійснених під час його дії.
5.6. Додатково встановлюється відповідальність Реєстратора за порушення, невиконання або неналежне виконання Договору, Додаткових угод та відповідних Регламентів. У разі виникнення таких обставин Адміністратор має вжити наступні заходи щодо Реєстратора:
5.6.1. у разі першого порушення ─ надіслати електронний лист-Попередження про таке порушення на електрону адресу для офіційних повідомлень, вказану у розділі 9 Договору;
5.6.2. у разі не усунення порушення протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту відправлення такого листа ─ вчиняє повторно дії, передбачені підпунктом 5.6.1 Договору, а також надсилає офіційний лист - Попередження на юридичну адресу Реєстратора;
5.6.3. у разі не усунення порушення протягом 120 (ста двадцяти) годин з моменту відправлення повторного листа – попередження ─ в останнє вчиняє дії, передбачені підпунктом 5.6.2;
5.6.4. у разі не усунення порушення протягом 240 (двохсот сорока) годин з моменту відправлення третього листа – попередження та/або численних порушень (більш ніж 10 за один календарний рік), про які Реєстратор був попереджений у порядку, визначеному підпунктом 5.6.1. Договору, – призупиняє прийом та обробку заявок на платні операції з доменними іменами з одночасним повідомленням Сторони, способом, передбаченим підпунктом 5.6.2. Договору.
5.7. Адміністратор виконує технічну перевірку Реєстратора після усунення порушень, передбачених цим Розділом. Вартість такої перевірки – 10 000 (десять тисяч) гривень.
5.8. Адміністратор відновлює доступ Реєстратора до платних операцій з доменними іменами за умови відповідності Реєстратора вимогам Договору та сплати повної вартості послуг з технічної перевірки, у розмірі, передбаченому пунктом 5.7. Договору. В іншому випадку Адміністратор може припинити дію такого Договору в односторонньому порядку і без виникнення будь-яких наслідків.
5.9. За порушення, визначені пунктом 3.9 Договору, доступ Реєстратора до платних послуг призупиняється автоматично. Доступ Реєстратора до платних послуг автоматично поновлюється за умови або внесення авансової оплати, або повної сплати рахунку Реєстратором.
5.10. За порушення, визначене пунктом 3.10 Договору, Реєстратор сплачує штраф у розмірі 2% від суми акту за кожен день неповернення акту, включаючи день його отримання. У день отримання акту, у разі наявності порушень, сформований Адміністратором рахунок на сплату штрафу за несвоєчасне повернення документів автоматично надсилається на офіційну електронну адресу Реєстратора та підлягає сплаті протягом трьох банківських днів. Одночасно автоматично сформований та юридично оформлений оригінал рахунку надсилається Адміністратором на поштову адресу Реєстратора.
5.11. Сторона, винна в завданні збитків невиконанням або неналежним виконанням Договору, відшкодовує завдані збитки іншій Стороні.
6. Персональні дані

6.1. У разі якщо Реєстратор передає Адміністратору дані, що є персональними даними в розумінні законодавства, яке регулює правовідносини, пов'язані із захистом персональних даних, то такі дані зберігаються в базі даних, розпорядником якої виступає Адміністратор, при цьому, володільцем бази персональних даних є Реєстратор, та у відповідності до цього:
6.1.1. Реєстратор, як володілець бази персональних даних, та як особа, якій згодами суб'єктів персональних даних надано право на обробку цих даних, затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки;
6.1.2. Реєстратор здійснює всі передбачені відповідним законодавством дії щодо зберігання персональних даних, щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них, а також щодо унеможливлення незаконного отримання, використання, видалення та знеособлення таких даних;
6.1.3. Реєстратор є відповідальним: за отримання від суб'єктів персональних даних відповідних згод на використання та обробку їх персональних даних, відповідно до сформульованої мети їх обробки; за попередження кожного суб'єкта персональних даних щодо особи-розпорядника бази персональних даних; а також за оновлення персональних даних у разі їх зміни;
6.1.4. Реєстратор, як володілець бази персональних даних Реєстрантів та інших контактів в доменних іменах, виконуючи зобов'язання встановлені підпунктом 2.3.1 Договору щодо наповнення Реєстру передбаченою Регламентом інформацією, надає Адміністратору право бути розпорядником бази персональних даних в наступних обсягах: прізвище, ім'я, по батькові, поштова адреса, телефон, електронна адреса для здійснення їх обробки з метою функціонування відповідних доменних імен та ідентифікації Реєстрантів доменних імен;
6.1.5. Для виконання функцій розпорядника та з метою забезпечення безперебійного функціонування публічного домену, Реєстратор передає Адміністратору персональні дані фізичних осіб – Реєстрантів та інших контактів в доменних іменах в обсязі, передбаченому підпунктом 6.1.4. Договору. Отримані від володільця дані зберігатимуться в базі даних Адміністратора, яка розташована за адресою: 04053, місто Київ, вулиця Артема, будинок 50;
6.1.6. Розпорядник несе повну відповідальність за збереження та правомірність використання переданих йому персональних даних Реєстрантів та контактів в доменних іменах;
6.1.7. Адміністратор, як розпорядник бази персональних даних, бере на себе зобов'язання щодо використання всіх, передбачених відповідними специфікаціями й стандартами, методів захисту даних, а також, щодо організації доступу до цих даних апаратно-програмних комплексів Реєстратора в спосіб, що визначений у Регламенті;
6.1.8. У разі припинення дії даної Угоди Адміністратор зберігає, отримані від Реєстратора, персональні дані з метою забезпечення безперебійного функціонування відповідних доменних імен та ідентифікації Реєстрантів доменів до здійснення Реєстрантами вибору іншого Реєстратора та передачі доменів на підтримку до обраного Реєстратора, а у разі небажання Реєстратора продовжувати дію доменного імені - до закінчення терміну делегування.
7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання та діє до 00:00:01 «__» ______ 20__ року.
7.2. В разі, якщо за 30 днів до закінчення терміну дії Договору, жодна із Сторін не висловила бажання у письмовому вигляді припинити відносини, визначені цим Договором, термін дії Договору автоматично подовжується на один календарний рік.
7.3. Договір достроково може бути розірваний за згодою Сторін, а також у судовому порядку за позовом однієї із Сторін у разі невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною зобов’язань за цим Договором та в інших випадках, передбачених законодавством України.
7.4. Адміністратор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі:
7.4.1. Неодноразового невиконання Реєстратором зобов’язань, передбачених пунктом 2.3 Договору. Сторони погоджуються, що «неодноразовим невиконанням» за цим Договором буде вважатись ситуація, коли Реєстратор допустив два або більше випадків невиконання (неналежного виконання) відповідних зобов’язань.
7.4.2. Невиконання Реєстратором у встановлені строки вимог Адміністратора, направлених йому згідно з пунктом 5.6 Договору.
7.5. Допускається одностороннє розірвання Договору в такому порядку:
7.5.1. Адміністратор за 30 (тридцять) днів до розірвання надсилає повідомлення про одностороннє розірвання цього Договору на підставах, визначених його умовами. Таке повідомлення має форму офіційного листа та надсилається на юридичну та електронну для офіційних повідомлень адреси Реєстратора. Договір вважається розірваним після спливу 30-денного терміну після відправлення офіційного повідомлення.
7.5.2. Розірвання Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення зобов’язань перед третіми особами та один перед одним.
7.5.3. У разі розірвання Договору залишок авансової оплати, що встановлений Актом звірки, повертається Реєстратору у повному обсязі.
7.5.4. У випадку розірвання Договору Адміністратор має право також вимагати від Реєстратора сплати боргу, що був віднесений до постійно діючої заборгованності і таке зобов'язання має бути виконано Реєстратором протягом 7 днів з моменту звернення Адміністратора.
8. Заключні положення

8.1. Адміністратор знаходиться на загальній системі оподаткування. Реєстратор ______________________________________________.
8.2. Всі умови, які не увійшли до цього Договору та/або Регламенту, та необхідні для взаємодії Реєстратора з Реєстраційної системою оформлюються відповідними Додатками до Договору, та набувають чинності після підписання обома сторонами.
8.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору будуть дійсними лише у разі, якщо вони виконані у письмовому вигляді та підписані уповноваженими представниками Сторін.
8.4. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.
8.5. Цей Договір складено українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9. Реквізити сторін

Підприємство «Візор»
... назва реєстратора ...
Поштова адреса:Підприємство «Візор»,
вул. Потебні., 50, м.Луцьк, 43018
Юридична адреса: Підприємство «Візор»,
вул. Потебні., 50, м.Луцьк, 43018

Тел.+380(332) [29-29-58]
http://www.nic.lutsk.ua
Поштова адреса:...поштова адреса реєстратора
Юридична адреса:...юридична адреса реєстратора...
Тел. +380 (...) ...
Факс. +380 (...) ...
Електронна адреса для офіційних повідомлень: info@vizor.lutsk.ua Електронна адреса для офіційних повідомлень: email@РЕЄСТРАТОРА
Код ЄДРПОУ: 13350003 Код ЄДРПОУ: ...
П/р 26006300363197 в Банк Філія ВОУ АТ “Державний ощадний банк України” ,
МФО 303398
П/р ... в ... ,
МФО ...
ІПН: 133500003179 ІПН: ...
Свідоцтво платника ПДВ: 02578179 Свідоцтво платника ПДВ: ...
Бухгалтер: Мельничук О.Ю. +380504382591
tetyana@vizor.lutsk.ua
Бухгалтер: ...Прізвище, ініціали, телефон...
Електронна.пошта@бухгалтера
Директор: Чухрій Степан Степанович Директор: ... директор реєстратора...

М.П.


М.П.


Додаток №1 до Договору № LT14/______
про надання послуг від _________________
м. Луцьк "____" ____________ 20____р.


Підприємство «Візор», юридичною особою за законодавством України (надалі Адміністратор публічного домену, Адміністратор), в особі Чухрія Степана Степановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та ______________________________________________________________, юридичною особою за законодавством України (надалі Реєстратор), в особі _____________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, укладено даний Додаток №1 до Договору №LT14/______ про надання послуг від _________________, що є його невід’ємною частиною та погодились з тим, що:


  1. Послуга "Ідентифікація Реєстратора":
№ з/п
Перелік послуг
Вартість послуги з урахуванням ПДВ, (грн)
1.1
Ідентифікація Реєстратора
4264,62

  2. Послуги з адміністрування доменних імен:
№ з/п Перелік послуг Вартість послуги,з урахуванням ПДВ, (грн)
lutsk.ua
lt.ua
volyn.ua
2.1
Реєстрація
90,46
90,46
90,46
2.2
Продовження реєстрації на один рік
90,46
90,46
90,46
2.3
Трансфер
90,46
90,46
90,46
2.4
Відновлення після видалення
452,31
452,31
452,31

Адміністратор Реєстратор
______________________ . . . . . . . . . . . . ______________________ . . . . . . . . . . . .

Додаток №2 до Договору № LT14/______
про надання послуг від _________________

м. Луцьк "____" ____________ 20____р.

Підприємство «Візор», юридичною особою за законодавством України (надалі Адміністратор публічного домену, Адміністратор), в особі Чухрія Степана Степановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та ______________________________________________________________, юридичною особою за законодавством України (надалі Реєстратор), в особі _____________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, укладено даний Додаток №2 до Договору №LT14/______ про надання послуг від _________________, що є його невід’ємною частиною. Реєстратор згідно з пунктом 2.3.5 цього Договору надав про себе таку інформацію:


1. Ідентифікатор Реєстратора ua._______________
2. Повідомте чи ознайомлені ви з Регламентом публічного домену (https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua)?
3. Офіційний сайт Реєстратора http://_______________________
4. Надайте посилання на вхід до інтерфейсу автоматичної системи прийняття та обробки заявок від Реєстрантів. http://_______________________
5. Надайте посилання на загальнодоступні матеріали, що розміщені на офіційному сайті Реєстратора, щодо:
а) контактних даних Реєстратора http://_______________________
б) тексту оферти / договору http://_______________________
в) порядку та умов проведення операцій з доменними іменами, в т.ч. порядку переведення доменних імен на обслуговування до іншого Реєстратора http://_______________________
г) згоди на обробку персональних даних http://_______________________
д) політики конфіденційності http://_______________________
е) порядку оплати отриманих послуг http://_______________________
э) посилання на Регламент публічних доменів https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua http://_______________________
ж) особливих умов, якщо такі існують, при виконанні заявок на доменні імена http://______________________
з) посилання на відсутність відповідальності Адмі- ністратора таОператора Реєстру щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб http://______________________
6. В яких формах ви укладаєте договори з Реєстрантами?
7. Яким чином ведеться облік операцій з Реєстром, а також відомостей, що передаються Адміністратору?
8. Яким чином ви забезпечуєте точність та правдивість інформації про Реєстрантів, яка передається до Реєстру, підчас виконання операцій: змінаРеєстранта, зміна Реєстратора, дострокове видалення домену до наcтання ARGP?
9. Чи використовується вами знеособлення даних Реєстранта (проксі-контакт)?
10. Якщо ви використовуєте знеособлення даних Реєстранта, вкажіть, яким чином ви інформуєте Реєстранта про ризики, пов'язані із неможливістю ідентифікації Реєстранта доменного імені та яким чином ви забезпечуєте достовірність даних, що зазначаються Реєстратором для ідентифікації Реєстранта доменного імені, в разі раптового припинення дії Договору?
11. Яким чином забезпечується інформування Реєстрантів та третіх осіб щодо порядку обробки їх персональних даних в разі, якщо такі дані обробляються, в тому числі передаються в Реєстр та/або до інших сервісів публічного домену?

Адміністратор Реєстратор
______________________ . . . . . . . . . . . . ______________________ . . . . . . . . . . . .

 Copyright 2006-2015. Адміністратор доменів lutsk.ua та volyn.ua           Розробка: Веб-студія "Терен"